Verksamheten

Lokaler, kost och avdelningar

På förskolan Krakel Spektakel arbetar vi aktivt med genus och normkritiska frågorVåra stora lokaler ger en lugn arbetsmiljö för både barn och pedagoger. Vi har genomgått SNF:s projekt Giftfri förskola och arbetar fortlöpande med att förbättra förskolemiljön. Vi har ateljéer och byggrum inne på avdelningarna. Vi lägger stor vikt vid utomhuslek, och på vår stora soliga utegård kan barnen cykla, bygga, klättra, leka, gegga, plantera och umgås. En gång i veckan går vi på utflykt, och vi tar regelbundet del av Söders kulturutbud i form av teater, dans och biblioteksbesök.

 

Vi har eget kök med en kock med gedigen erfarenhet från restaurangbranschen som lagar all mat från grunden med ekologiska råvaror och efter egna recept. Kocken är en del av arbetslaget och kan anpassa måltiderna i förhållande till den pedagogiska verksamheten. Hos oss finns både vegetarianer och barn med olika allergier – givetvis får alla barn likvärdig, färsk, näringsriktig och vällagad kost. Krakel Spektakel är en sockerfri förskola och har införselförbud på nötter!
Krakel Spektakel har i nuläget runt 36 barn indelade på tre avdelningar: de åldersintegrerade avdelningarna Kusin och Krakel för 3–5-åringarna, och småbarnsavdelningen Vitamin för de allra minsta barnen. Varje barn har rätt till ett bemötande på sin egen nivå och efter sina behov och förmågor. Vi samarbetar tätt över avdelningsgränserna både vad gäller pedagogernas arbetsmiljö och kollegialt lärande samt delar löpande in barnen i tvärgrupper så att alla barn och vuxna i verksamheten lär känna varandra.
 

Värdegrund

På förskolan Krakel Spektakel arbetar vi aktivt med genus och normkritiska frågorVarje barn är unikt och vår största prioritet i verksamheten är att stötta och vägleda barnen i sin utveckling. Vår pedagogiska verksamhet utgår från barnens intressen och förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Genom att uppmärksamma varje barns individuella förmågor och intressen arbetar vi för att ge stimulans, inspiration och handledning som utvecklar barnens fantasi, lust och självförtroende till eget skapande. Vi jobbar ofta med teman och tvärgruppsaktiviteter för att ge mening åt barnens lärande, där vi ser förskolan som bärare av ett särskilt ansvar för att medvetet påverka och stimulera barns förmåga att omfatta demokratiska värderingar och respektera människor och djur. Att främja mångfald är därför en viktig del i förskolans vardag, då vi aktivt arbetar för alla barns lika värde. Genom vår pedagogiska dokumentation ges föräldrarna möjlighet att ta del av barnens utveckling, lärande och aktiviteter, och vi samarbetar tätt med varje familj för att alla våra barn ska få en så trygg och utvecklande tid på förskolan som möjligt. Vi har en väl utarbetad likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som bygger på skollag, läroplan och FN:s barnkonvention.

Barnen – vår inspiration

Verksamheten föds ur och utformas utifrån barnens lust till lek och skapande. Vi pedagoger finns som stöd och inspiration och erbjuder musik, rörelse och kreativitet där vi sätter upptäckarglädjen i  På förskolan Krakel Spektakel arbetar vi aktivt med genus och normkritiska frågorcentrum. Vi jobbar ofta i stationer där barnen själva väljer det som känns roligt och meningsfullt för dagen. Det kan till exempel vara att snickra och måla i vår verkstad, sy eller leka rollekar. Materialet kan lika väl vara pinnar och kvistar som vi samlat i skogen, som penslar och målarfärg. Vi hjälper barnen att fullfölja den process som påbörjats i och med leken så att de får utveckla sin förmåga till uppmärksamhet och att genomföra sina visioner. Intresse för siffror och bokstäver börjar tidigt hos de flesta barn vilket vi genast fångar upp. Det är lika lätt och kul att förstå att A låter A som att en ko säger mu. Regelbundna rutiner med samling, måltider och vila ser vi som förutsättningen för att ge trygghet och struktur åt dagen.
En dag i veckan har vi gemensam sångsamling, och varje dag har vi morgonsamling avdelningsvis. Morgonsamlingen brukar vara en av dagens höjdpunkter där musik, berättande och rörelse samverkar medsamtal och lyssnande. Ibland blir det en saga, och det blir alltid sång. Vi jobbar aktivt för att samlingen ska bli intressant och innehållsrik för alla barn som också involveras genom olika uppgifter som cirkulerar i barngruppen. Det gäller också våra måltider, där vi fördelar dukvärdskap mellan barnen enligt ett löpande schema där varje enskilt barn tillsammans med pedagog får ansvara för att ställa i ordning vid måltiderna – ett uppskattat inslag av barnen som i uppgifterna får växa och känna sig extra behövda och sedda.
Sista året på förskolan innan förskoleklassen och skolan tar vid börjar 5-årsklubben. Här går en pedagog och de äldsta barnen tillsammans med andra föräldrakooperativ i närområdet ut på egna äventyr en förmiddag i veckan. Det är ett sätt att i trygga former vidga sin värld och lära känna andra barn i samma ålder. Här stödjer vi barnen genom att ge stimulans åt lust och självförtroende till fortsatt lärande.

Dokumentation, genus och kemikaliesmarthet

Barnens vardag dokumenteras regelbundet med foton och skrift. Varje barn har en personlig pärm där livet på Krakel Spektakel följs från inskolning till skolstart. Väggarna talar också sitt tydliga språk, där barnens alster kan beundras. En gång per termin bjuds föräldrar in till utvecklingssamtal för att diskutera barnets vardag hos oss på Krakel Spektakel. Som förälder är du alltid välkommen att vara med en dag på förskolan om du har lust för att få inblick i hur en dag kan se ut för ditt barn.
Krakel Spektakel arbetar aktivt med frågor som rör genus och personalen har gått en kortare kurs i genuspedagogik. Vi har också tagit fram en genus-lathund där vi löpande inventerar litteratur och pedagogiskt material normkritiskt. Vi är en förskola med en stor andel två- eller flerspråkiga barn vilket vi har som mål att ta tillvara i verksamheten genom att arbeta med och för mångfald. Vi har också barn med särskilda behov hos oss som får stöd i anställda resurspedagoger, vilket vi ser som en styrka i vårt systematiska kvalitetsarbete med inriktning på demokratiska värderingar och grundsyn på alla barns rätt till trygghet, gemenskap och likabehandling.
På förskolan Krakel Spektakel arbetar vi aktivt med genus och normkritiska frågorEftersom kemikalier i miljön kan utgöra en risk för vår hälsa ser vi det som extra viktigt att uppmärksamma hur utsatta barn är på grund av att de exponeras för högre mängder gifter genom sin mindre kroppsstorlek. Barns typiska beteende med mycket tid på golvet i kontakt med hushållsdamm och händer/leksaker i munnen leder också det till ökad exponering. Barn är känsligare för kemikaliers negativa effekter än vuxna, eftersom de inte är färdigutvecklade – vår utveckling styrs av hormoner, och därför kan kemikalier med hormonaktivitet (s.k. hormonstörande ämnen) rubba den normala utvecklingen. Forskning har visat att exponering för hormonstörande ämnen är kopplad exempelvis till störningar i barnens neurologiska utveckling. På Krakel Spektakel vill vi därför undvika att exponera våra barn för potentiellt farliga kemikalier i onödan. Under våren 2015 startade vi arbetet mot en kemikaliesäker förskola. Vi utgick från Naturskyddsföreningens rekommendationer för en giftfri förskola, och följer även Stockholms stads Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Arbetet för en kemikaliesäker förskolemiljö för barnen är ett fast inslag i verksamheten med årliga kontroller av miljön och lekmaterial. Personalen har gått Kemikaliecentrums utbildning, och vi har vidtagit flera andra åtgärder:
Leksaksinventering: alla mjuka plastleksaker har rensats bort
Vi använder inga skötbäddar av PVC utan enbart öko-tex-märkta textilskötbäddar
Våra vilomadrasser är öko-tex-märkta och vi använder aldrig PVC-överdrag
Vi använder Svanenmärkta hygien- och städprodukter i oparfymerade varianter
Vi låter barnen äta på porslinstallrikar, aldrig plast

För mera information, kontakta gärna vår giftfria grupp:
Pauliina på pauliinadam [at] gmail.com