Verksamheten

image-3Krakel Spektakel har i nuläget cirka 30 barn indelade på två avdelningar, Kusin Vitamin och Krakel. Båda avdelningarna är åldersintegrerade, 1–5 år. Varje barn bemöts på sin nivå efter var och ens behov och förmåga. Vi arbetar i olika aktivitetsgrupper ”över gränserna” så att alla barn lär känna varandra och personalen kan dra lärdom av varandras erfarenheter.

Barnen – vår inspiration!

Verksamheten föds ur barnens lust till lek och kreativitet. Vi pedagoger finns som stöd och inspiration. Vi erbjuder musik, rörelse och skapande, alltid med leken och lusten i centrum. Ofta jobbar vi i stationer där barnen själva väljer det som känns roligt för dagen. Det kan till exempel vara att snickra och måla i vår fina verkstad, sy eller leka rollekar. Materialet kan lika väl vara pinnar och kvistar som vi samlat i skogen som penslar och målarfärg. Vi hjälper barnen att om möjligt fullfölja den process som påbörjats. Intresse för siffror och bokstäver börjar tidigt och fångas genast upp. Det är lika lätt att förstå att A låter A som att en ko säger mu. Regelbundna rutiner med samling, måltider och vila ger trygghet och struktur åt dagen. En dag i veckan har vi gemensam sångsamling.

Samling

Morgonsamlingen är en av dagens höjdpunkter där musik, språk och rörelse står i centrum. Vi samtalar och lyssnar. Ibland blir det en saga. Rim och ramsor är ett måste. Allt för att tillgodose deras behov så att samlingen blir intressant och innehållsrik för alla barn.

5-årsklubb

Annonsbild2Sista året på förskolan innan förskoleklassen och skolan tar vid börjar 5-årsklubben. Här går en pedagog och de äldsta barnen tillsammans med andra föräldrakooperativ i närområdet ut på egna äventyr en förmiddag i veckan. Det är ett sätt att i trygga former vidga sin värld och lära känna andra barn i samma ålder.

Dokumentation

Barnens vardag dokumenteras regelbundet med foton och skrift. Varje barn har en personlig pärm där livet på Krakel Spektakel följs från inskolning till skolstart. Väggarna talar också sitt tydliga språk! En gång per termin bjuds de föräldrar som vill in till ett utvecklingssamtal för att diskutera barnets vardag hos oss på Krakel Spektakel. Som förälder är du givetvis alltid välkommen att vara med en dag på förskolan för att få inblick i hur en dag kan se ut för ditt barn.

Genusarbete

Förskolan arbetar aktivt med genusfrågor och personalen har gått en kortare kurs i genuspedagogik. Vi har även tagit fram en genuslathund, där det bl.a. betonas att alla barn ska uppmuntras till alla slags lekar utan könsrollstänk, att inget barn förutsätts vara på ett visst sätt utifrån barnets kön och att böcker och sånger ska ha lika många kvinnliga som manliga huvudkaraktärer.

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier i miljön kan utgöra en risk för vår hälsa. I synnerhet är barnen utsatta eftersom de exponeras för högre mängder relativt sett på grund av deras mindre kroppsstorlek. Dessutom leder barnens typiska beteende, med mycket tid på golvet med kontakt med hushållsdamm och händer/leksaker i munnen, till en ökad exponering. Barn är också känsligare för kemikaliers negativa effekter än vuxna, eftersom de inte är färdigutvecklade. Utvecklingen styrs av hormoner, och därför kan kemikalier med hormonaktivitet (s.k. hormonstörande ämnen) störa den normala utvecklingen. Forskningen har visat att exponering för hormonstörande ämnen är kopplad t.ex. till störningar i barnens neurologiska utveckling.

På Krakel Spektakel vill vi undvika att exponera våra barn för potentiellt farliga kemikalier i onödan. Under våren 2015 startade vi därför arbetet mot en kemikaliesäker förskola. Vi utgick från Naturskyddsföreningens rekommendationer för en giftfri förskola, och följer även Stockholms stads Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Arbetet för en kemikaliesäker förskolemiljö för barnen är en fast del av verksamheten med årliga kontroller av miljön och lekmaterial. Personalen har gått Kemikaliecentrums utbildning.

Exempel på åtgärder som har vidtagits:

  • Leksaksinventering: alla mjuka plastleksaker samt icke-leksaker har rensats bort
  • Skötbäddar av PVC har ersatts med öko-tex-märkta textilskötbäddar
  • Hygien- och städprodukter har bytts till Svanen-märkta oparfymerade varianter
  • Plasttallrikar har bytts till porslin
  • Vilomadrasserna med PVC-överdrag har bytts till öko-tex-märkta madrasser

För mera information, kontakta gärna oss i giftfria gruppen:
Pauliina Damdimopoulou (pauliinadam (at) gmail.com)
Maria Taubert (maria.taubert (at) gmail.com)