Synpunkter, förslag och klagomål

På förskolan Krakel Spektakel dokumenteras, utreds och följs alla synpunkter och klagomål upp, detta oavsett om synpunkterna kommer i muntlig eller skriftlig form. Vi sammanställer också alla de synpunkter vi fått vid varje läsårs slut och analyserar dem övergripande för att på så sätt kunna se eventuella mönster i vår verksamhet och på så sätt:

  • stärka föräldrars inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som finns eller uppstår i verksamheten samt
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa att vi tar synpunkter på allvar

Om du som förälder har klagomål på förskolans verksamhet används nedanstående arbetsgång:

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, tar du kontakt med förskolechefen. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den det berör.

Steg 2

Använd förskolans blankett (klagomålshantering) för att skriftligen lämna klagomål eller synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt eller skickas till förskolan eller lämnas till någon personal på förskolan. Därefter kontaktas eventuell berörd personal av förskolechefen för att få dess syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att åtgärder sätts in såväl som för att återkoppling till den som lämnat sina synpunkter ges inom ramen för 14 dagar.  Uppföljning ska därefter göras senast en månad efter det att synpunkten lämnats.  

Steg 3

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från förskolechefen kan du kontakta huvud-mannen som hos oss är föräldrakooperativets styrelse, vars kontaktuppgifter är styrelsen@krakel.net