Förälder i vårt föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet är anpassat till varje familjs situation och möjlighet till engagemang i förskolans verksamhet. Matlagning sköter vår kock och städning av lokalerna låter vi en städfirma ta hand om. Förskolans styrelse utgörs av föräldrar och har ett tätt samarbete med personal och förskolechef, vilket ger föräldragruppen som helhet stor möjlighet till inflytande.

Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen att gå hand i hand. Föräldrarna är en del av förskolan och vi hjälps åt med diverse uppgifter, till exempel enklare underhåll av lokaler och att sköta webbsidan. Pedagogiken däremot står personalgruppen för.

”Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen att gå hand i hand.”

Varje vår och höst har vi en gemensam fixardag då vi hjälps åt att fräscha upp där det behövs. I samband med dessa tillfällen brukar vi passa på att träffas, äta och umgås – ett trevligt sätt att öka gemenskapen i kooperativet.

Styrelsearbete

Krakel Spektakel drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna bokslut och verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje familjepar/vårdnadshavare har en röst var.
Styrelsen väljs på årsmötet under våren. Alla styrelseledamöter är föräldrar med olika ansvarsområden, exempelvis personal, ekonomi, information och lokal.

Synpunkter, förslag och klagomål 

På förskolan Krakel Spektakel dokumenteras, utreds och följs alla synpunkter och klagomål upp, oavsettom synpunkterna kommer i muntlig eller skriftlig form. Vi sammanställer också alla de synpunkter vi fått vid varje läsårs slut och analyserar dem övergripande för att på så sätt kunna se eventuella mönster i vår verksamhet och på så sätt:

  • stärka föräldrars inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som finns eller uppstår i verksamheten samt
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa att vi tar synpunkter på allvar

Om du som förälder har klagomål på förskolans verksamhet används nedanstående arbetsgång:

  • Steg1: Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, tar du kontakt med förskolechefen. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den det berör.
  • Steg 2: Använd förskolans blankett (klagomålshantering) för att skriftligen lämna klagomål eller synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt eller skickas till förskolan eller lämnas till någon personal på förskolan. Därefter kontaktas eventuell berörd personal av förskolechefen för att få dess syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att åtgärder sätts in såväl som för att återkoppling till den som lämnat sinasynpunkter ges inom ramen för 14 dagar. Uppföljning ska därefter göras senast en månad efter det attsynpunkten lämnats.
  • Steg 3: Om du inte är nöjd med det svar du har fått från förskolechefen kan du kontakta huvud-mannen som hos oss är föräldrakooperativets styrelse, vars kontaktuppgifter är styrelsen@krakel.net.

Öppettider

Krakel Spektakel tillämpar Stockholms stads riktlinjer och har öppet efter föräldrarnas behov inom ramtiden 06.30–18.30 alla helgfria vardagar utom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Fyra dagar per läsår är förskolan stängd för planering. En dag per månad stänger förskolan klockan 16.00 för att personalen ska få möjlighet att tillsammans diskutera värdegrundsfrågor samt planera och utvärdera verksamheten. Vilka dagar detta är informeras föräldrarna i samband med terminsuppstart.

För att uppnå så hög personaltäthet som möjligt anpassas öppettiderna efter de behov som finns. I dagsläget är öppettiderna därför från 07.30 till 17.30 utom på fredagar då förskolan stänger klockan 17:00.

Mer om öppettider finns beskrivet i Stockholms stad riktlinjer för fristående förskola.